Projectes

Bernuz-Fernandez Arquitectes


34 HABITATGES, LOCALS I APARCAMENT A BARCELONA

 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image

Arquitecte responsable: BCA. Blanch + Conca Arquitectura
Any projecte: 2021
Final obra: 2023
Tipus obra: Obra Nova
Ús: Plurifamiliar, aparcament, comercial
Tipologia estructura: Formigó Armat
Protecció patrimonial: -
PEC: -
M2: -
Premi: -
Promotor: Privat

Descripció:
L'edifici es situa a la confluència entre els carrers Ramón Turró i Espronceda.
Es tracta d’un edifici plurifamiliar amb una planta soterrani destinada a aparcament, planta baixa destinada a ús comercial i 5 plantes pis per a ús d’habitatge.
Donada l’existència d’edificacions veïnes i dels propis carrers, tot el perímetre de la planta soterrada es va plantejar amb pantalles de contenció de 45cm de gruix, les quals disposaven de codals o ancoratges per tal de garantir la seva estabilitat.
La fonamentació va ser profunda, tot incorporant dames interiors o bastaixos de secció i número variables en funció de les càrregues dels pilars.
Donada la proximitat del nivell freàtic es va incorporar una petita llosa de supressió de 35cm de gruix doblement armada encastada als enceps del pilars, la qual va ser convenientment impermeabilitzada per tal de garantir la seva estanquitat.
A nivell de sostres, el que conforma la planta baixa es va executar amb una llosa massissa de formigó armat, mentre que la resta de plantes es va projectar un sostre reticulat de cantell variable en funció dels requeriments de foc i de càrregues.
Totes les zones destinades a balcons i ràfecs es van executar mitjançant una llosa massissa de 20cm, disposada 5cm per sota de la cota superior del sostre principal.